Del
NorskEnglish
Tilbake til oversikten
Målet er bærekraftig merverdi

Vårt samfunnsoppdrag

Vårt samfunnsoppdrag

Grunnstammen i vårt samfunnsoppdrag er våre fire M-er. Eller M4. Medmenneske, Miljø, Medarbeidere og Mobilitet. Vi har valgt å sette disse fire i 4. potens, fordi de henger sammen og spiller hverandre gode.

Med dette tar vi et steg bort fra ren filantropi, fordi samfunnsoppdraget skal være en integrert del av hvordan vi driver langsiktig og lønnsom forretning i alle våre virksomheter. Samtidig har vi et ansvar for å bidra til bærekraftig utvikling. Dette er grunnen til at vi har valgt å kalle vårt engasjement «et bærekraftig samfunnsoppdrag».

Mari Schage Førde

Med basis i de fire M-er har vi utarbeidet tre tydelige målsetninger med samfunnsoppdraget, der vi, gjennom vår kompetanse og erfaring, mener vi har aller størst mulighet til å bidra til bærekraftig utvikling:
1 Forsterke posisjonen som et fyrtårn innenfor Miljø
2. Ta en sentral posisjon innenfor urbane, smarte Mobilitetsløsninger og bykonsepter
3. Bli kjent som et initiativrikt selskap som bryr seg om sine Medarbeidere og Medmennesker Vi er bidragsytende til vår tids største utfordring, og vi har et ansvar for å ta klimautfordringene og Miljøet på alvor.

Verden endrer seg i et tempo ingen har kunnet forutse og store selskaper må sørge for at det skjer på en bærekraftig måte. Urban Mobilitet vil endre samfunnet vårt.  Hvordan mennesker beveger på seg, alternative måter å bevege seg på og ikke minst hvordan de slipper å bevege på seg i fremtiden. Vi skal være en del av de bærekraftige løsningene.

I litt mindre skala har vi også et ansvar for å hindre at mennesker faller utenfor og skal derfor arbeide for likestilling, mangfold og inkludering i våre virksomheter. Vi er opptatt av at Medmennesker skal få en ny start og lykkes som Medarbeidere hos oss.

Vårt Samfunnsoppdrag består i dag av 15 ulike initiativ som fordeler seg på de ulike ambisjonene. Noen er i gang, andre er under utredning, noen vil endre karakter og flere vil komme til. 

De fleste initiativ vil ivaretas direkte i linjen slik vi kjenner det i dag, enten i MøllerGruppen, i Møller eiendom eller i Katalysator. For å ivareta større felles strategiske initiativ som går på tvers av virksomhetene etableres Møller Signatur som et eget virksomhetsområde under Aars, et 4.ben. Møller Signatur vil ha ansvar for å koordinere på tvers og sørge for god kommunikasjon av samfunnsoppdraget både internt og eksternt.

Eksempler på denne typen initiativ er Møller Sol og Møller Medvind. Dette er initiativ som alle i våre virksomheter vil ha et forhold til og være en del av, der ambisjonen er at de skal være egne forretningsområder tilknyttet virksomhetene, samtidig som de vil imøtekomme viktige samfunnsbehov. Mari Schage Førde er fjerde generasjons etterkommer av grunnlegger Harald Aars Møller. Hun leder Aars´ samfunnsansvar gjennom det nyetablerte selskapet Møller Signatur.

– Våre virksomheters forretningsmessige prioriteringer skal bidra til en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å være med på de store endringene og utfordringene vi står overfor på en god måte og gjøre våre medmennesker til våre medarbeidere. Vi har skapt store verdier for oss selv, og samfunnet forventer at vi gir noe tilbake. Vi må og vi vil! Vårt samfunnsoppdrag bunner også i vår tro på at det skaper merverdi for forretningene, for medarbeidere og for familien,

sier Mari Schage Førde.