Aars har en langsiktig verdiskapningsstrategi for våre eiere. For å gjennomføre strategien, og samtidig tåle betydelige periodiske markedssvingninger, trenger Aars en sterk kapitalbase, god likviditet og langsiktige finansieringsrammer. Vi har klare mål og minimumskrav for finansiell handlefrihet, som lar oss gripe muligheter selv i nedgangstider.

Kvinne ved kontorpult med skjermer som viser grafer, tall og tabeller

Teamet som jobber med kapitalallokering, risikostyring og kapitalforvaltning i Aars består av fire personer. De legger til rette for størst mulig finansiell handlefrihet gjennom analyse, utvikling av verktøy, samarbeid med andre forretningsområder i Aars, og tett dialog med eksterne aktører som banker, meglere og kapitalforvaltere. I tillegg har teamet ansvar for forvaltningen av Aars’ finansielle midler.

Mann ved foran skjermer med data, tabeller og grafer

Kapitalforvaltningen i Aars har et løpende og tett samarbeid med de ulike forretningsområdene om finansiell risiko, likviditet og kapitalstruktur. Det tette samarbeidet gir alle en god forståelse for helheten i eierskapet.

Kapitalallokering og risikostyring

Aars har i løpet av de siste årene utviklet en kapitalallokeringsmodell som gir mulighet for å fremskrive verdier, likviditet og investeringskapasitet ved hjelp av scenarier og stresstesting. Vi identifiserer overordnede risikofaktorer som anses mest relevante for alle forretningsområdene i Aars’ eierskap, og samarbeider tett med de ulike forretningsområdene. Målet er å få et best mulig grunnlag for å kunne identifisere risikoområder for eierskapet som kan være større enn ønskelig, eller i direkte konflikt med målsettingene om diversifisering og risikonivå.

Teamet analyserer globale utviklingstrekk, vekstområder, sektorer, pengepolitikk og ulike aktivaklasser. Dette gir retning for allokeringen av kapitalen i prosessen med diversifisering av investeringer.


Noterte investeringer per aktivaklasse 31.12.23

Teamet har et løpende samarbeid med forretningsområdene om finansiell risiko, likviditet, kapitalstruktur og kapitaleffektivitet. Det er utviklet finansielle retningslinjer for alle forretningsområdene, og det tette samarbeidet gir alle parter felles forståelse for både forretningsområdenes behov og helheten i eierskapet.

Geografisk eksponering totalportefølje 31.12.23

Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltningen har vokst fra år til år, og er ca. 6,6 milliarder kroner ved utgangen av 2023. Den spiller dermed en stadig viktigere rolle i diversifiseringen av eierskapets verdier. Våre midler kan raskt reallokeres for å dempe samlet risiko, eller for å gripe interessante muligheter i kapitalmarkedene. For å kunne fylle denne funksjonen er det en grunnleggende forutsetning at våre finansielle investeringer er likvide, og vi har organisert forvaltningen i ulike delporteføljer med ulike krav til likviditet og funksjon. Se gjerne nærmere beskrivelse i årsrapporten vår (side 17).

Aars som morselskap har ingen langsiktig gjeld, men har finansieringsrammer som kan benyttes til oppkjøp, eller andre investeringer, som kan kreve finansiering i kortere perioder.

Vi gjør løpende ESG-vurderinger i evaluering av både selskap, forvalter og finansielt produkt ved investeringer i kapitalmarkedene. Aars har som målsetting at alle våre investeringer i fondsandeler eller andre finansielle instrumenter skal være i henhold til Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) artikkel 8.

Investeringer i venturefond

Kapitalforvaltningen er også ansvarlig for oppfølging av eksisterende investeringer i venturefond, som eksempelvis StarUpLab med Founders Fund, Antler og Norselab. Her forventer vi ingen ny fondsinvesteringer i 2024.