Aars skal være finansielt robust og tåle betydelige markedssvingninger. Vi har fokus på langsiktig verdiskapning for Aars og våre eiere, og sørger for kapitalbase og finansieringsrammer som gir rom for å gripe muligheter selv i nedgangstider.

Mann ved foran skjermer med data, tabeller og grafer

For å oppnå dette jobbes det aktivt med kapitalallokering og risikostyring på tvers av eierskapet. Aars utvikler og oppdaterer modellverktøy til bruk i kapitalallokering og risikostyring for eierskapet i sin helhet.

Vi gjør løpende analyse av ulike aktivaklasser, bransjer og sektorer som grunnlag for allokering av kapitalen, og ivaretar ESG-vurderinger i evaluering av både selskap, forvalter og finansielt produkt ved investeringer i kapitalmarkedene. Aars har som målsetning at alle våre investeringer i fondsandeler eller andre finansielle instrumenter skal være i henhold til Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) artikkel 8.

Diversifisering og likviditet

Kapitalforvaltningen i Aars brukes til diversifisering av eierskapets verdier, og er en kilde til likviditet. Forvaltningen skal skape avkastning og fungere som kapitalreserve for Aars i perioder med usikkerhet. Kapitalen skal også gi fleksibilitet til nye oppkjøp.

Investeringene er delt i en likviditetsportefølje og en risikoportefølje, som har ulike avkastningsmål. Begge porteføljene skal skape god risikojustert avkastning gjennom aktive allokeringsbeslutninger i tråd med ønsket risikoprofil. Aars følger et absolutt avkastningsmål fremfor en ekstern indeks. Løpende vurderinger og verdsettelse av markedene, makroøkonomiske utsikter og estimering av utfallsrommet er derfor svært viktig for oss.

Aars har betydelige likviditetsreserver, med en likviditetsportefølje og trekkfasilitet tilgjengelig ved behov. Reservene gir selskapet mulighet til å sikre egenkapitalverdiene i datterselskapene under vanskelig markedsforhold.

Bredt investeringsunivers

Investeringsuniverset er bredt, og det som legger størst begrensning på forvaltningen er strenge krav til omsettelighet. Dersom det dukker opp spennende noterte eller unoterte investeringsmuligheter, skal kapitalen raskt kunne disponeres til større oppkjøp. Brorparten av kapitalen plasseres i fond forvaltet av eksterne forvaltere, men det er også en større allokering til nordiske enkeltaksjer. Aksjeporteføljens sektoreksponering sees i sammenheng med eierskapets øvrige eiendeler, og det er derfor minimalt med eksponering mot eiendom, bilrelaterte eller andre sykliske aksjer.

Kollegaer samtaler i kontorgang med glassvegger og innrammede fotografier på veggen

Investeringer i venturefond

Kapitalforvaltningen er også ansvarlig for investeringer i venturefond, som eksempelvis StarUpLab med Founders Fund. Investeringene har så langt et begrenset omfang, og er like mye strategisk motivert inn mot selskapene i eierskapet som finansielt motivert.