Investeringsperspektivet vårt er langsiktig, og vi leter primært etter nordiske selskaper med sterk bedriftskultur og verdigrunnlag som harmonerer godt med vårt eget. Familieeierskapet i Aars sikrer korte beslutningslinjer, og vi har aktive og synlige eiere som engasjerer seg i eierskapet.

Mannlige kollegaer i møte i komfortable stoler

Langsiktig verdiutvikling gjennom aktivt eierskap

Aars har en ambisiøs investeringsstrategi, og avdelingen Direkteinvestering ivaretar en portefølje av langsiktige investeringer i selskaper innenfor ulike bransjer. Investeringsteamet sikrer samtidig tilgang til nye, attraktive investeringsmuligheter for eierskapet. Porteføljen består i dag av selskapene Alfa Sko, InfoCare, Iterate, ITP Group, Micro Matic, OneCo og Pizza Hut i Sverige.

Aars har ambisjoner om å allokere betydelig med kapital til Direkteinvesteringer for å videreutvikle porteføljen fremover.

Direkteinvesteringer fokuserer på å skape merverdi gjennom aktivt eierskap der investeringsteamet bidrar med finansiell, operasjonell og strategisk ekspertise til selskapene vi eier. Vi skal ivareta og skape lønnsomme og bærekraftige arbeidsplasser, og investerer i selskaper som har langsiktig verdiøkningspotensiale gjennom aktiv forretningsutvikling, vekstiniativ, driftsforbedringer og tilleggsoppkjøp.

Vi har en klar ambisjon om å være et ledende investeringsmiljø for mellomstore bedrifter i Norden.


Mann i avslappet positur på kontor

Hva vi ser etter?

Vi søker primært etter nordiske selskaper med hovedsete i Norge som har en en god bedriftskultur og et verdigrunnlag som harmonerer godt med Aars eget verdigrunnlag.

Investeringsmandatet gir oss godt spillerom til å vurdere selskaper av ulik størrelse, men vi søker gjerne selskaper eller muligheter der vi over tid kan sysselsette minimum 500 millioner i egenkapital. For å kunne utøve aktivt eierskap, søker vi investeringer som gir formell rett til å påvirke selskapets utvikling over tid. Dette innebærer normalt at vi eier og kontrollerer minst 51% av aksjekapitalen og stemmene, eller at vi inngår aksjonæravtaler som sikrer oss nødvendig grad av innflytelse.

Vårt fleksible mandat gir rom til å bruke god tid med selskapene vi eier. Investeringens tidshorisont styres av en vurdering om vi fortsatt er den rette eier og har noe å tilføre selskapene for å videreutvikle de. Vi utfordrer oss selv regelmessig på hvorvidt vi faktisk er selskapenes beste eier, og hva vi eventuelt må endre på for å bli det. En slik holdning medfører at vi i noen tilfeller er åpne for at andre kan være mer riktig eiere enn Aars. Dette kaller vi vår «beste eier»-vurdering.

To manlige kolleger som leser aviser på høye stoler ved et bord
Kvinne som holder en whiteboard-penn og kollegaene bak ser mot en vegg

Langsiktig, men i kontinuerlig utvikling

Familieeierskapet i Aars sikrer langsiktighet og korte beslutningslinjer, og vi har synlige eiere som engasjerer seg i eierskapet. Vi er fleksible og tilpasser arbeidsmetodikk og prosesser til hvert enkelt selskap slik at vi skaper best mulig forutsetninger for et langsiktig og sterkt samarbeid. Vi ser det som en styrke å kunne ha samarbeid på tvers i eierskapet, og trekker gjerne inn relevant kunnskap, eller skaper gode samarbeid, mellom selskapene vi eier. Alle kompetanseområdene i Aars er tilgjengelige for våre selskaper og bruker tidvis mye tid med selskapene.

Andre investeringer

Aars har også investeringer i andre enkeltselskaper hvor vi sitter med en mindre eierandel, som eksempelvis i Culture Works (som består av Culture works, Fotografiska og NeueHouse).

Tall og fakta

Investeringsporteføljen til Aars består av langsiktige investeringer i ulike virksomheter.

Vi har ambisjoner om å bygge ut porteføljen videre, og leter da primært etter nordiske virksomheter med sterk bedriftskultur og et verdigrunnlag som harmonerer med Aars’ verdigrunnlag. Ett av våre sterke fortrinn er familieeierskapet.

Totalt 7
virksomheter
4100+
ansatte