Investeringsperspektivet vårt er langsiktig, og vi leter primært etter nordiske selskaper med sterk bedriftskultur og verdigrunnlag som harmonerer godt med vårt eget. Familieeierskapet i Aars sikrer korte beslutningslinjer, og vi har aktive og synlige eiere som engasjerer seg i eierskapet.

Mannlige kollegaer i møte i komfortable stoler

Verdiutvikling gjennom aktivt eierskap

En grunnholdning til det å diversifisere sine investeringer har ligget i familiens eierskap i generasjoner. Og foruten å eie betydelige verdier i bil og eiendom eier Aars også en portefølje av selskaper innenfor en rekke ulike bransjer; varehandel, teknologi, infrastruktur, elektro, fornybar og servering. Porteføljen ivaretas av et investeringsteam på syv personer, med oppgave om å skape merverdi gjennom aktivt eierskap i et langsiktig perspektiv. Investeringsteamet skal også sikre tilgang til nye, attraktive investeringsmuligheter for Aars.

Porteføljen består i dag av selskapene Alfa Sko, Onitio, Iterate, Micro Matic, OneCo og Pizza Hut i Sverige.


Mann i avslappet positur på kontor

Aktivt eierskap med ambisjoner

Aars har en ambisiøs investeringsstrategi, og har ambisjoner om å allokere betydelig med kapital til "Direkteinvesteringer" for å utvide porteføljen av fremover. Vi vurderer fortløpende investeringsmuligheter, og er i kontinuerlig dialog med ulike selskaper som vurderer en ny majoritetseier.

Vi engasjerer oss i selskaper hvor vi mener vi kan bidra med vårt aktive eierskap, og hvor vi kan tilføre merverdi gjennom vår kunnskap, kompetanse, kapital og nettverk.

Investeringsmandatet gir teamet godt spillerom til å vurdere selskaper av ulik størrelse, men søker gjerne selskaper og muligheter der vi kan sysselsette minimum 500 millioner i egenkapital over tid. Familieeierskapet i Aars sikrer langsiktighet og korte beslutningslinjer, og vi legger vekt på at verdiutvikling skjer i samarbeid med selskapene våre. Vårt fleksible mandat gir rom til å bruke god tid med selskapene vi eier ved behov.

For å kunne utøve aktivt eierskap søker vi gjerne eierposter som gir oss anledning til å påvirke selskapenes utvikling over tid. Dette innebærer at vi normalt eier og kontrollerer minst 51% av aksjekapitalen og stemmene, eller at vi inngår aksjonæravtaler som sikrer oss nødvendig grad av innflytelse. Vi søker primært etter nordiske selskaper, med hovedsete i Norge, og som har en bedriftskultur og et verdigrunnlag som harmonerer godt med Aars’ eget verdigrunnlag.

To manlige kolleger som leser aviser på høye stoler ved et bord
Kvinne som holder en whiteboard-penn og kollegaene bak ser mot en vegg

Med Aars på eiersiden

Å drive aktiv eieroppfølging er et eget fag, og som investeringsteam anerkjenner vi at jobben begynner når avtalen er signert.

Utvikling av selskapers potensiale skal forvaltes på en god måte, og vi legger vekt på at utviklingen skjer i tett samarbeid med styret og ledelse. Vi søker transparens og dialog, og tror dette er avgjørende at eiere, styret og ledelsen i selskapene sammen setter retning og ser det samme mulighetsbildet for fremtidig utvikling. Vi legger stor vekt på godt lederskap, lederutvikling og det å bygge gode team.

Investeringsteamet i Aars er bredt sammensatt av mennesker med ulik erfaring og kompetanse, og bidrar med finansiell, operasjonell og strategisk støtte og rådgivning til alle selskapene som eies av Aars. Det er også tett samspill internt i Aars mellom investeringsteamet og analytikere og forvaltere tilhørende kapitalforvaltningen.

Som eiere har vi utviklet vår verktøykasse over lang tid, og det ligger en klar styrke i familieeierskapet, og evnen til å tenke lønnsom drift i et langsiktig perspektiv. Vi utfordrer oss selv regelmessig på hvorvidt vi er våre selskapers "beste eier", og dette påvirker både investeringsfilosofi og strategiprosesser. En slik tilnærming medfører at vi i noen tilfeller også er åpne for å selge til andre om de er bedre rustet til å ta et selskap videre. Denne egenvurderingen kaller vi vår «beste eierstrategi».

Tall og fakta

Investeringsporteføljen til Aars består av langsiktige investeringer i ulike virksomheter.

Vi har ambisjoner om å bygge ut porteføljen videre, og leter da primært etter nordiske virksomheter med sterk bedriftskultur og et verdigrunnlag som harmonerer med Aars’ verdigrunnlag. Ett av våre sterke fortrinn er familieeierskapet.

Totalt 5
virksomheter
4500+
ansatte