Investeringsperspektivet vårt er langsiktig, og vi leter primært etter nordiske selskaper med sterk bedriftskultur og verdigrunnlag som harmonerer godt med vårt eget. Familieeierskapet i Aars sikrer korte beslutningslinjer, og vi har aktive og synlige eiere som engasjerer seg i eierskapet.

To manlige kolleger som leser aviser på høye stoler ved et bord
Kvinne som holder en whiteboard-penn og kollegaene bak ser mot en vegg

Verdiutvikling gjennom aktivt eierskap

I tillegg til å eie betydelige verdier innen bil og eiendom, forvalter Aars en mangfoldig portefølje av selskaper innen ulike bransjer; varehandel, teknologi, infrastruktur, elektro og fornybar energi. En grunnleggende tro på at diversifisering er viktig har ligget i familiens eierskap i generasjoner.

Porteføljen følges opp av et dedikert investeringsteam på syv personer, som har i oppgave å skape merverdi gjennom aktivt eierskap i et langsiktig perspektiv. Teamet er også ansvarlig for å identifisere og sikre tilgang til nye, attraktive investeringsmuligheter for Aars.

Porteføljen består i dag av Alfa Sko, Micro Matic, Iterate, OneCo og Onitio. Den samlede omsetningen i 2023 var 7,6 milliarder, og selskapene sysselsetter mer enn 4600 medarbeidere.

I tillegg til å eie betydelige verdier innen bil og eiendom, forvalter Aars en mangfoldig portefølje av selskaper innen ulike bransjer

Aktivt eierskap med ambisjoner

Aars har en ambisiøs investeringsstrategi, og planlegger å allokere betydelig kapital til «Direkteinvesteringer» for å utvide porteføljen ytterligere. Vi søker målrettet etter selskaper som har langsiktig verdiøkningspotensiale gjennom aktiv forretningsutvikling, vekstinitiativ, driftsforbedringer og tilleggsoppkjøp. Dette kan være selskaper som er i en vekst- eller ekspansjonsfase, eller modne etablerte selskaper. Det kan også være selskaper som har behov for ny strategi, ledelse, restrukturering eller lignende for å lykkes i en ny vekstfase.

Vi engasjerer oss i selskaper der vi kan bidra aktivt og tilføre merverdi gjennom kunnskap, nettverk og kompetanse. Mulighet for tilleggsoppkjøp til eksisterende porteføljeselskap vurderes fortløpende, og investeringsmandatet gir spillerom til å vurdere selskaper av ulike størrelser.

For nye plattforminvesteringer søker vi selskaper der vi kan sysselsette minimum 500 millioner i egenkapital over tid. Aars investerer ikke i selskaper som har sammenfallende verdidrivere med Møller Eiendom og Møller Mobility Group.

Familieeierskapet i Aars sikrer langsiktighet og korte beslutningslinjer, og vi legger vekt på at verdiutvikling skjer i samarbeid med selskapene vi eier. Investeringsteamets mandat gir mulighet til å bruke god tid med selskapene vi eier, ved behov.

Mann i avslappet positur på kontor

Tilnærming til eierandel og geografisk fokus

For å utøve aktivt eierskap søker Aars eierposter som gir anledning til å påvirke selskapenes utvikling over tid. Vi foretrekker vanligvis å eie og kontrollere minst 51% av aksjekapitalen og stemmene, eller å inngå aksjonæravtaler som sikrer nødvendig grad av innflytelse.
Hovedsakelig investeres det i nordiske selskaper med hovedsete i Norge, med mulig tillegg av Norden og Baltikum. Det er positivt, men ingen forutsetning, at virksomheter har et forretningsfokus som strekker seg utover Norden og Baltikum. Vi investerer i selskaper som deler bedriftskultur og verdigrunnlag som harmonerer godt med verdigrunnlaget til våre eiere.

Med Aars på eiersiden

Å drive aktiv eieroppfølging er et eget fag, og som investeringsteam anerkjenner vi at jobben begynner når avtalen er signert. Utvikling av selskapenes potensiale skal forvaltes på en god måte, og vi vektlegger tett samarbeid mellom styret og ledelse. Transparens og dialog er avgjørende for at eiere, styret og ledelsen i selskapene sammen setter retning og deler det samme mulighetsbildet for fremtidig utvikling. Vi prioriterer godt lederskap, lederutvikling og bygging av sterke team.

Investeringsteamet i Aars har ulik erfaring og kompetanse, og bidrar med finansiell, operasjonell og strategisk støtte og rådgivning til alle selskapene i Aars’ eie. Det er også tett samspill internt i Aars mellom investeringsteamet og analytikere og forvaltere tilhørende kapitalforvaltningen.

Som eiere har vi utviklet en strukturert eieroppfølging og verktøykasse over tid. Familie-eierskapets klare styrke er evnen til å tenke lønnsom drift i et langsiktig perspektiv. Selskaper i porteføljen kan også dra nytte av å samarbeide med hverandre, og vi har opprettet flere fora for å dele kunnskap og kompetanse på tvers av Aars-eide virksomheter.

Vi utfordrer oss regelmessig på om vi er våre selskapers «beste eier», og dette påvirker både investeringsfilosofi og strategiprosesser. Vår «beste eierstrategi» innebærer at vi i enkelte tilfeller kan være åpne for å selge dersom andre eiere er bedre rustet til å ta et selskap videre.

Kvinne ved kontorpult sett gjennom glassvegg

Tall og fakta

Investeringsporteføljen til Aars består av langsiktige investeringer i ulike virksomheter.

Vi har ambisjoner om å bygge ut porteføljen videre, og leter primært etter nordiske virksomheter med en sterk bedriftskultur og et verdigrunnlag som harmonerer med Aars' eget verdigrunnlag. Ett av våre sterke fortrinn er familieeierskapet.

Totalt 5
virksomheter
4600+
ansatte