Aars er i dag en av Norges største familieeide virksomheter, med røtter tilbake til 1936 da Harald Aars Møller etablerte bilbutikken og verkstedet Strømmen Auto. Familiens eierskap og virksomheter har vært samlet i Aars AS siden 2014, og det er i dag 3. og 4. generasjon som utgjør de aktive eierne i Aars.

Bygdøy Allè 4 fungerer som samlingspunkt for familien og selskapene våre

Kolleger samtaler rundt et langbord i et møterom

Aars har i dag 21 medarbeidere fordelt på tre avdelinger

Aars er både et familiekontor og et investeringsselskap.

Aars skal være et godt sted å være eier, men vi setter også vår ære i at det skal være et kvalitetsstempel å være eiet av Aars.

I Aars jobbes det aktivt med eierskap, investeringer, kapitalallokering og risikostyring på tvers av eierskapet. Vi leverer aktivt og engasjert eierskap med fokus på å utvikle selskaper som bidrar til bærekraftig, positiv utvikling i et langsiktig perspektiv. Dette gjør vi i tett samarbeid med våre virksomheter.

Den viktigste oppgaven til et familiekontor er å ivareta eierne i familiebedriften. "Familiekontor og økonomi" er organisert som en egen avdeling i Aars, hvor oppgavene inkluderer blant annet å gi støtte til alle eiere, samt å følge opp eierselskapene, investeringer og virksomheter eid av Aars. Økonomifunksjonen ivaretar oppfølging av økonomisk drift, regnskapsføring, compliance, god internkontroll og har ansvaret for all rapportering. I tillegg ivaretar avdelingenen oppfølging og kontakt med offentlige instanser, og er en støttespiller ved transaksjoner i Aars.

Men et familieeierskap dreier seg også om mer enn ren finansiell avkastning. For Aars handler det om å skape gode arbeidsplasser og å gi tilbake ved å bidra til å løse noen av de utfordringene som dagens samfunn står overfor.

Aars er heleid av familien, og forvaltningen av eierskapet, selskaper og investeringer er forankret hos eierne gjennom tydelige eierføringer til Aars. Føringene er utarbeidet av eierne i fellesskap, revideres jevnlig og danner grunnlaget for Aars’ egen strategi.

Personer i samtale rundt et dekket spisebord

Familiekontoret ivaretar også drift og administrasjon av Bydøy Allé 4, som fungerer som et samlingspunkt for både eiere og selskapene våre. Her åpnes dørene jevnlig for små og store arrangementer. Vi tror genuint på styrken i dialog og samspill på tvers, og legger til rette for arenaer hvor både medarbeidere og fagområder på tvers av virksomhetene våre samles jevnlig.

Administrasjon av Møllersamlingen ivaretas også av familiekontoret.