Aars er i dag en av Norges største familieeide virksomheter, med røtter tilbake til 1936 da Harald Aars Møller etablerte bilbutikken og verkstedet Strømmen Auto. Familiens eierskap og virksomheter har vært samlet i Aars AS siden 2014, og det er i dag 3. og 4. generasjon som utgjør de aktive eierne i Aars.

Bygdøy Allè 4 fungerer som samlingspunkt for familien og selskapene våre

Kolleger samtaler rundt et langbord i et møterom

Aars har i dag 21 medarbeidere fordelt på tre avdelinger

Aars er både et familiekontor og et investeringsselskap.

Aars skal være et godt sted å være eier, men vi setter også vår ære i at det skal være et kvalitetsstempel å være eiet av Aars.

I Aars jobbes det aktivt med eierskap, investeringer, kapitalallokering og risikostyring på tvers av eierskapet. Vi leverer aktivt og engasjert eierskap med fokus på å utvikle selskaper som bidrar til bærekraftig, positiv utvikling i et langsiktig perspektiv. Dette gjør vi i tett samarbeid med våre virksomheter.

Den viktigste oppgaven til et familiekontor er å ivareta eierne i familiebedriften. "Familiekontor og økonomi" er organisert som en egen avdeling i Aars, hvor oppgavene til avdelingen blant annet er støtte eierne og følge opp selskaper, investeringer og virksomheter eid av Aars. Økonomifunksjonen ivaretar oppfølging av økonomisk drift, regnskapsføring, compliance, god internkontroll og har ansvaret for rapportering for konsernet. I tillegg har avdelingen oppfølging og kontakt med offentlige instanser, og er en støttespiller ved transaksjoner i Aars.

Men et familieeierskap dreier seg også om mer enn ren finansiell avkastning. For Aars handler det om å skape gode arbeidsplasser og å gi tilbake ved å bidra til å løse noen av de utfordringene som dagens samfunn står overfor.

Aars er heleid av familien, og forvaltningen av eierskapet, selskaper og investeringer er forankret hos eierne gjennom tydelige eierføringer til Aars. Føringene er utarbeidet av eierne i fellesskap, revideres jevnlig og danner grunnlaget for Aars’ egen strategi.

Administrasjon av Møllersamlingen ivaretas også av familiekontoret.