Ett eierskap – en strategi

Øverst på agendaen for familien står familiesamholdet, samt det å legge til rette for at både dagens og kommende generasjoner kan utøve godt, aktivt eierskap, fortsette å skape verdier og videreføre familietradisjonen.


Aars skal være heleid av familien, men eierskapet i Aars er basert på frivillighet for alle eiere. Familiens utøvelse av eierskapsrollen og forvaltning av selskapene bygger på omforente og langsiktige eierprinsipper – forankret i en sterk bedriftskultur og godt forankrede kjerneverdier.

Eierprinsippene fra familien gir føringer for hvordan Aars skal ivareta eiernes interesser, og dette danner grunnlaget for Aars’ egen strategi.

Aars er et familiekontor og et investeringsselskap, men er også en arena for utvikling av eierskapet. De siste årene har den samlede virksomheten i eierskapet hatt sterk vekst og verdiutvikling. Aars ivaretar eiernes finansielle investeringer, men et familieeierskap dreier seg om mer en ren finansiell avkastning. En viktig oppgave for Aars er å skape møteplasser og felles arenaer for godt samspill på tvers av eiere og selskapene våre.

Mann i dress med armene i kors
Personer i samtale rundt et dekket spisebord

Vi jobber kontinuerlig med å tiltrekke oss spennende selskaper og talenter som ønsker å være en del av eierskapet. Aars vektlegger profesjonell drift, god kontroll på risikofaktorene og bærekraftig diversifisering av eierskapet i et langsiktig perspektiv. Vi tilbyr ansvarlig og aktivt eierskap, og ønsker genuint å lykkes med å skape gode, veldrevne selskaper gjennom vår oppfølging. Vår viktigste samfunnsrolle er å være en ansvarlig eier, hvor vi legger sterk vekt på det sosiale aspektet.

Fem bokser med tekst

Aars’ strategien identifiserer fem fokusområder frem mot 2027

Aars' strategi frem mot 2027 identifiserer fem fokusområder:

  • Vi skal kontinuerlig videreutvikle oss
  • Vår viktigste samfunnsrolle er å være en ansvarlig og langsiktig eier
  • Arbeide aktivt for å sørge for god virksomhetsstyring og riktig risikoprofil for eierskapet
  • Vi skal ha en tydelig eieragenda og sørge for et diversifisert eierskap
  • Vi skal skal skape stolthet og engasjement og samarbeide på tvers