Å være en ansvarlig eier og investor er vår viktigste samfunnsrolle. Vi investerer og engasjerer oss i selskaper vi mener kan ha nytte av vårt aktive eierskap, og er med på å forme fremtiden ved å eie og drive lønnsomme virksomheter, som er gode arbeidsplasser.

Gjennom vår snart 90 år lange historie har etikk og ansvarlighet alltid vært en rettesnor for vår virksomhet. Samfunnsansvar ble satt på dagsorden av våre eiere allerede for tre tiår siden, som en integrert del av å være et ansvarlig eierskap. Å ivareta klima og miljø-, sosiale, forretningsetiske og styringsmessige forhold (på engelsk forkortet ESG) er fortsatt en tydelig eierføring til Aars, og våre selskaper, også i dag.

Vi har et langsiktig eierperspektiv, og ønsker å bidra til utviklingen av et mer bærekraftig næringsliv. Som eiere er vi opptatt av at verdiene vi står for, og kapitalen vi forvalter, skal gjøre en forskjell. I tillegg ønsker Aars som en ansvarlig eier å bruke sin innflytelse proaktivt til forbedring av våre selskapers arbeid med ESG.

Vår virksomhetsportefølje er bred, og sentrale ESG-temaer for eierskapet er blant annet elektrifisering av transport, energieffektivisering av bygg, fremtidige mobilitetsløsninger, inkludering og utenforskap, likestilling og mangfold, sosial dumping og bekjempelse av svart arbeid. God forretningsetikk, tillit, troverdighet, samt å ivareta medarbeidere og omgivelser er blant bærebjelkene i styringen av våre selskaper.

For å oppnå økonomisk bærekraft er det avgjørende at våre handlinger er innenfor jordens tåleevne. Vi er dedikert til å støtte initiativer knyttet til klima, miljø og sosialt ansvar. Vi sørger for at styringsmodellen mellom Aars og eierne, samt mellom Aars og selskapene vi eier, er transparent og klar. I tillegg legger vi aktivt til rette for nettverksbygging og kompetansedeling på tvers av selskapene våre. Vi er overbeviste om at selskaper som systematisk integrerer vesentlige ESG-aspekter i sin kjernevirksomhet over tid vil være bedre rustet mot endrede risikofaktorer, men også ha større mulighet for verdiskaping.

Fire hovedprioriteringer danner kjernen i vårt ESG-arbeid:

  • Vi skal være en ansvarlig eier
  • Vi skal redusere utenforskap og bidra til et seriøst arbeidsliv
  • Vi skal være en attraktiv arbeidsplass
  • Vi skal redusere klimagassutslippet i våre virksomheter

Arbeidet med å drive et bærekraftig konsern, med bred spennvidde i selskapsporteføljen og tilhørende investeringer, er en kontinuerlig prosess. Vi skal være et konsern som lever opp til forventede standarder innen ESG, og hvor gjennomslagskraft og konkrete resultater knyttet til hva vi faktisk bidrar med er det aller viktigste.

Selskapene i vårt eierskap er ulike med hensyn til historikk, størrelse, bransjetilhørighet og modenhetsnivå når det kommer til bærekraftsarbeidet. Aars stiller overordnede føringer og krav som gjelder alle våre selskaper, men samtidig tilpasser vi forventninger til det enkelte selskap ut fra virksomhetens forutsetninger og muligheter. Som eiere legger vi vekt på å sette selskapene i stand til å levere på de krav og forventninger som vi stiller.

Du finner mer informasjon om hvordan vi integrerer bærekraft og forretning i Aars i Årsrapporten vår.

To unge menn setter et bilskilt på en bil

Møller Medvind

Gjennom selskapene våre har Aars gode forutsetninger for å bidra til å utvikle løsninger som skal prege morgendagens samfunn. Vi har også gode forutsetninger for å bidra til å få flere i arbeid. Gjennom generasjoner har våre eiere skapt store verdier, og familien ser det som en del av Aars’ samfunnsoppdrag å gi noe tilbake ved å bidra til å løse noen av de utfordringene samfunnet står overfor i dag. Vi vil skape flere arbeidsplasser, men vi vil også skape arbeidsplasser for flere ved å by på muligheter til de som faller utenfor.

Les mer om Møller Medvind her

Kultur og verdier

Det er menneskene som er grunnfjellet i Aars og selskapene vi eier og investerer i, og vi er opptatt av at medarbeiderne våre trives på jobb. Dette har resultert i en inkluderende og sterkt forankret kultur der vi arbeider etter samme verdisett. Vi vektlegger at ledelsen selskapene våre jobber aktivt for å skape en samlet kultur der man sammen bygger den beste arbeidsplassen for nåværende og fremtidige ansatte.

Vi skal sørge for mindre utenforskap, vi skal ha en kultur der vi som eiere og selskapene våre gjensidig utfordrer hverandre, og skal sammen streve etter å bli enda litt bedre i morgen enn det vi er i dag.