Aars ser det som en del av vårt samfunnsoppdrag å bidra til utviklingen av et mer bærekraftig næringsliv. Vi investerer og engasjerer oss i selskaper vi mener kan ha nytte av vårt aktive eierskap, og er med på å forme fremtiden ved å eie og drive lønnsomme virksomheter som er gode arbeidsplasser.

Gjennom vår snart 90 år lange historie har etikk og ansvarlighet alltid vært en rettesnor for vår virksomhet. Våre eiere satte samfunnsansvar på dagsorden som del av det å være et ansvarlig eierskap allerede tre tiår tilbake i tid. Å ivareta klima og miljø-, sosiale, og forretningsetiske og styringsmessige forhold (ESG) ligger som en tydelig eierføring til Aars og våre selskaper også i dag.

Sentrale ESG-temaer for eierskapet er blant annet elektrifisering av transport, energieffektivisering av bygg, fremtidige mobilitetsløsninger, inkludering og utenforskap, likestilling og mangfold, sosial dumping og å forhindre svart arbeid.

God forretningsetikk, tillit, troverdighet, og å ivareta medarbeidere og omgivelser er blant bærebjelkene i styringen av våre selskaper.

Vi har et langsiktig eierskapsperspektiv, og er opptatt av at verdiene vi står for, og kapitalen vi forvalter, skal gjøre en forskjell. Som ansvarlige eiere ønsker vi å bruke vår innflytelse til å utvikle selskaper som skaper verdi.

Fire fokusområder danner kjernen

Fire fokusområder danner kjernen i vårt ESG-arbeid:

  • Vi skal være en ansvarlig eier
  • Vi skal redusere utenforskap og bidra til et seriøst arbeidsliv
  • Vi skal være en attraktiv arbeidsplass
  • Vi skal redusere klimagassutslippet i våre virksomheter

Du finner mer informasjon om Bærekraft i Aars i årsrapporten for 2021.

To unge menn setter et bilskilt på en bil

Møller Medvind

Gjennom selskapene våre har Aars gode forutsetninger for å bidra til å utvikle løsninger som skal prege morgendagens samfunn. Vi har også gode forutsetninger for å bidra til å få flere i arbeid. Gjennom generasjoner har våre eiere skapt store verdier, og familien ser det som en del av Aars’ samfunnsoppdrag å gi noe tilbake ved å bidra til å løse noen av de utfordringene samfunnet står overfor i dag. Vi vil skape flere arbeidsplasser, men vi vil også skape arbeidsplasser for flere ved å by på muligheter til de som faller utenfor.

Les mer om Møller Medvind her

Kultur og verdier

Det er menneskene som er grunnfjellet i Aars og selskapene vi eier og investerer i, og vi er opptatt av at medarbeiderne våre trives på jobb. Dette har resultert i en inkluderende og sterkt forankret kultur der vi arbeider etter samme verdisett. Vi vektlegger at ledelsen selskapene våre jobber aktivt for å skape en samlet kultur der man sammen bygger den beste arbeidsplassen for nåværende og fremtidige ansatte.

Vi skal sørge for mindre utenforskap, vi skal ha en kultur der vi som eiere og selskapene våre gjensidig utfordrer hverandre, og skal sammen streve etter å bli enda litt bedre i morgen enn det vi er i dag.