Et utfordrende år med mange mulig­heter

2023 ble et krevende år navigere i for flere av virksomhetene til Aars, men året ble likevel mindre utfordrende enn det familieselskapet så for seg ved inngangen til fjoråret. Aars er nå godt posisjonert til å kunne gripe de mulighetene som byr seg i mer uforutsigbare markeder.

-Økt geopolitisk spenning, høy inflasjon, svak krone og hyppige rentehevinger. Alt dette er faktorer som bidrar til at det er vanskelig å lage prognoser og spå om fremtiden, både når det gjelder egen virksomhet og norsk økonomi. Aars gikk inn i 2023 etter tre år med ekstraordinære resultater og solid buffer, men med en viss uro for hva resten av året ville bringe. Fasiten er at det gikk bedre enn fryktet, både for Aars og norsk økonomi, sier Øyvind Schage Førde, styreleder og daglig leder i Aars.

Aars har virksomhet innen bil, eiendom og kapitalforvaltning. I tillegg eier Aars en portefølje av nordiske selskaper innenfor ulike bransjer. Samlet sysselsetter Aars 9.200 medarbeidere i åtte land. Konsernets omsetning i 2023 endte på 45,9 milliarder kroner, ned fra 47,1 milliarder kroner året før. Resultat før skatt for konsernet ble på 1,2 milliarder kroner.

Ti års jubileum

Familieselskapet har nærmere 90 års historie og erfaring fra næringslivet, men kun ti års historikk som familiekontoret Aars. I 2014 ble Aars etablert, og eierne besluttet å jobbe for en mer diversifisert portefølje av virksomheter. I 2024 er resultatet av denne strategien godt innarbeidet: Den verdijusterte egenkapitalen i Aars var ved årsskiftet på 25,1 milliarder kroner. Av denne bidro i 2023 Møller Mobility Group med 33 prosent, Møller Eiendom med 30 prosent, kapitalforvaltningen med 28 prosent, og direkteinvesteringer i selskaper med ni prosent.

-2023 var et spesielt år. Ved inngangen til året så vi en viss avmatting i noen bransjer og for noen av våre selskapet, men de fleste sektorene hadde grei inntjening som følge av betydelige ordrebøker etter pandemien. I tillegg har arbeidsledigheten holdt seg lav og bankene har opplevd liten grad av mislighold, sier Schage Førde.

Møller Mobility Group
-Møller Mobility Group er i ferd med å bli helelektrisk. Overgangen fra fossil til el er utrolig spennende. Vi står foran en endring i bilmarkedet som vil kreve stor omstillingskraft av oss. I en slik overgang lukkes noen dører, mens andre åpnes. Møller Mobility Group har den kraften som trengs for å gripe mulighetene som oppstår i en slik overgang, sier Schage Førde. Bilvirksomheten fikk i 2023 et resultat før skatt på 1.549 millioner kroner, mot 2.649 millioner kroner i 2022. Svakere resultater i den norske delen av virksomheten og spesielt forhandlervirksomheten er hovedårsaken til nedgangen.

Møller Eiendom
Møller Eiendom er et rendyrket eiendomsselskap, med bilvirksomheten som største kunde. I tillegg jobber eiendomsselskapet med fremtidsrettet byutvikling med fokus på god arkitektur. Et eksempel er satsingen på sentrumsområdet Hammersborg i Oslo, der Møller Eiendom rehabiliterer gamle Deichmanske bibliotek til et hus for foto med navnet DEICH. I tillegg investeres det betydelig i samme område, med blant annet bygging av et nytt hotell. Siden etableringen i 2010 har eiendomsselskapets samlede portefølje vokst fra 2,5 milliarder kroner, til 14,3 milliarder kroner.

Kapitalforvaltning
De siste årene har Aars bygget opp et sterkt kompetansemiljø innen kapitalforvaltning bestående av fire personer. Ved årsskiftet utgjorde kapitalforvaltningen rundt 6,6 milliarder kroner, hvorav 5,9 milliarder var plassert i verdipapirer og resten bankinnskudd. Kapitalforvaltningen bidro betydelig i 2023, og forvalterne ser stadig etter nye muligheter der kapitalforvaltningen kan bidra både med- og motsyklisk til de øvrige investeringene.

Direkte investeringer
Aars har i tillegg en bred portefølje innenfor mange virksomhetsområder, som skoprodusenten Alfa Sko, IT-tjenesteselskapet Onitio, industrikonsernet OneCo, samt energiinstallatøren Micro Matic. Porteføljen av selskaper sysselsetter i overkantav 4600 ansatte, og de hadde en økning i samlet omsetning fra 7,1 til 7,6 milliarder kroner i 2023. Resultat før skatt ble noe lavere som følge av nedskrivninger, svakere marginer i porteføljeselskapene i tillegg til økt prispress på innsatsfaktorer som følge av svakere krone.

-Vår viktigste samfunnsrolle er å være en ansvarlig eier og å skape trygge, lønnsomme arbeidsplasser. Derfor må vi hele tiden utvikle oss, bli bedre, lete etter muligheter og gripe dem når de oppstår. Det er vi godt posisjonert for nå, sier Schage Førde.